Každá firma je samostatný živý organizmus. Jej životnosť závisí od pevných základov, ktoré si vybudovala, a od hĺbky a rozsiahlosti misie, pre ktorú bola vytvorená. Má vždy jedného alebo viacerých zakladateľov a majiteľov, ktorí sú rozhodujúci pre jej ďalšie smerovanie. Zakladatelia určujú jej účel, nastavujú jej filozofiu, stanovujú hodnoty a v neposlednom rade celkovú víziu. Podľa veľkosti firmy už potom buď sami, alebo spoločne s tímom manažérov tvoria stratégiu, ako túto misiu za jasne definovaných podmienok naplniť.

V zahraničí nie je nič výnimočné, že firmy majú aj viac než sto rokov a stále sa rozvíjajú a napĺňajú misiu svojho zakladateľa – len s novou stratégiou, ktorá sa prispôsobuje dobe, technológiám či iným podmienkam trhu. Ako môže dopadnúť firma, ktorá takéto pevné základy nemá, resp. bola vytvorená len ako prostriedok maximalizácie zárobku pre svojho majiteľa?

Nuž, sú len dve cesty, buď skôr či neskôr stroskotá na závislosti od majiteľa, resp. nejasnosti v zmysle a filozofii firmy, alebo sa vydá na cestu úspechu za každú cenu, kde pracovníci a manažéri firmy budú len nasledovať hlavný cieľ majiteľa – maximalizáciu zisku pre svoj prospech. Bohužiaľ, toto sú cesty, ktoré výrazne ovplyvňujú fungovanie celého podnikateľského trhu, zvlášť v krajinách strednej a východnej Európy. Tu sa totiž po cca 40 rokoch praktického zákazu podnikania stále len formujú jeho základy a rovnako je v plienkach aj tzv. fair-play business (aj keď je to už cca 30 rokov od pádu železnej opony…).

Aké je teda riešenie?

V podnikateľskom sektore by sa mal v prvom rade zvyšovať dôraz na jasne definované podstaty firiem, tzv. DNA. Väčší dôraz by sa mal klásť nielen na poznanie samotného účelu firmy, ale aj hodnôt, ktoré si zakladatelia a majitelia ctia a chcú, aby boli dodržiavané, a rovnako aby sa nimi riadil aj rozvoj ich firiem. Cieľom nemá byť len úspešný biznis za každú cenu, ale každý úspech by mal byť podmienený fair-play biznisom.

Podnikateľ je ten, kto je väčšinou hlavou a častokrát otcom vytvorených firiem, a preto hodnoty, ktoré on určí, budú určovať aj hodnoty jeho firiem. Musí však dať na ne dôraz, jasne ich pomenovať a následne byť konfrontovaný s ich dodržiavaním u seba, v celej firme, aj u jednotlivých spolupracovníkov.

Ak hodnoty nebudú od začiatku prioritou a nebudú existovať žiadne mantinely, tak bude vyzerať o pár rokov aj daná firma, nehovoriac o vplyve na celé podnikateľské prostredie. Byť zakladateľom firmy, resp. jej majiteľom, je aj zodpovednosť za stav spoločnosti, pretože kvalitou obchodných vzťahov s inými subjektami ju výrazne ovplyvňujeme.

Čo by malo byť prioritným účelom firmy?

Pri definovaní samotného zmyslu a poslania firmy je zvlášť dôležité, aby prioritným účelom vždy bolo poskytovanie konkrétnej pridanej hodnoty svojim zákazníkom, spolupracovníkom i obchodným partnerom. Firma, ktorá chce dlhodobo pôsobiť na trhu, by nemala mať ako svoj hlavný účel zisk, ten by mal byť vždy len prostriedkom na jeho dosiahnutie. Bez zisku firma dlhodobo nemôže fungovať, preto je nevyhnutný, ale prioritný účel má prinášať hlavne osoh ostatným subjektom.

Filozofia, vízia a piliere firmy

Okrem definovania poslania a hodnôt firmy v DNA je vhodné rozpracovať aj filozofiu firmy, jej víziu a definovať nosné nástroje/piliere.

Filozofia má vyjadrovať princíp, na ktorom je postavený konkrétny biznis model, napríklad postup a štýl komunikácie so zákazníkmi. Môže sa v nej vyjadriť tiež postoj k vzťahu človek vs. IT technológie či k ekologickým otázkam. Dôležité môžu byť aj otázky postavenia slobody ľudí v práci, ich rozhodovania, ako aj následných postojov k ich prirodzeným zlyhaniam.

Pri vízii je potrebné už viac konkretizovať, kam až siahajú z dlhodobého hľadiska zámery zakladateľa, resp. majiteľa. Či už z pohľadu rozšírenia svojho biznisu, alebo z pohľadu šírky poskytovaných služieb a produktov. Môže byť doplnená aj o konkrétny časový rámec naplnenia danej vízie alebo aj o definovanie cieľovej skupiny firmy.

Čo sa týka nosných nástrojov/pilierov firmy, malo by ísť o pomenovanie hlavných oblastí, ktoré sú prvoradé z pohľadu pravidelných a dlhodobých investícií vo firme. V tomto prípade sú myslené investície finančné aj časové, jednoducho, aby príslušné oblasti boli v čo najvyššej kvalite. Môže ísť napríklad o personálnu oblasť – osobný rozvoj ľudí, alebo technológie, procesný systém vo firme či oblasť marketingu. Závisí len od toho, čo je pre zakladateľa/majiteľa dôležité, aby sa najviac podporovalo a na čo dáva najväčší dôraz…

DNA nápomocné aj podnikateľskému sektoru

S kvalitne a komplexne spracovanou DNA firmy sa jednoduchšie pracuje aj na tvorbe strategického plánu. Pri malej firme ho väčšinou robí zakladateľ/majiteľ sám, ale definovaná DNA mu dáva podstatne lepšiu navigáciu. V stredných a väčších firmách je pre manažérov a riadiacich pracovníkov ešte viac výraznejšou pomôckou. Okrem jasnosti v otázkach ČO a PREČO vytvára definovanými hodnotami pre manažérov aj mantinely, ktoré zabránia tlaku na úspech za každú cenu.

Takto definované DNA firiem môžu napomôcť tiež podnikateľskému sektoru k lepším obchodným vzťahom, k zvýšeniu korektnosti pri obchodných spoluprácach a v neposlednom rade k dlhšej životnosti jednotlivých firiem s pevnejšími základmi.

.