V prvom rade je vhodné si povedať, čo vlastne pojem „ekologický papier“ označuje. Je to jednoduché, ekologický papier je presne to, čo hovorí jeho názov – zelenšia verzia tradičného papiera alebo papier s menšou uhlíkovou stopou a celkovým dopadom na životné prostredie. Aké druhy ekologických papierov rozoznávame a čím sa vyznačujú?

Z pohľadu surovín použitých pri výrobe existujú dva hlavné druhy ekologických papierov. Prvým je recyklovaný papier. Druhým je papier vyrobený zo surovín pochádzajúcich zo zodpovedne obhospodarovaných a certifikovaných zdrojov.

Recyklovaný papier

Hneď v úvode je nutné podotknúť, že i keď sa pojem recyklácia vo všeobecnosti spája s nižšou cenou produktov vyrobených z už použitých surovín, u papiera to neplatí. Proces premeny starého na nový je časovo i finančne náročnejší ako výroba papiera z prvotných surovín. Tieto extra náklady sú však zanedbateľné v porovnaní s ekologickými úsporami, ktoré recyklácia papiera prináša. Okrem toho, že recyklácia spôsobuje o 35 % menšie znečistenie vody a o 74 % menšie znečistenie ovzdušia než výroba panenského papiera, šetrí tiež miesto na skládkach odpadu a znižuje dopyt po prvotných surovinách.

Technológie čistenia a bielenia recyklovanej hmoty sú v dnešnej dobe natoľko pokročilé, že i bez použitia chlóru a iných nebezpečných chemikálií dosahujú recyklované papiere belosť a tlačové vlastnosti porovnateľné s papiermi z primárnych surovín.

Papier vyrobený z certifikovaných zdrojov

Nekontrolovaná ťažba dreva spôsobuje dlhodobé narušenie životného prostredia a lesných biotopov. Kto si chce byť istý, že výroba jeho tlačovín neprispela k strate pôvodných lesov, a zároveň má obavy z použitia recyklovaných papierov, môže siahnuť po papieri s environmentálnou certifikáciou. Certifikácia lesov, výrobných procesov a celkovo schopnosť sledovať pôvod surovín od ich ťažby až po finálny produkt pomáha zabezpečiť zodpovedné a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov.

Systémy certifikácie, s ktorými sa v Európe najčastejšie stretneme, sú:

FSC® (Forest Stewardship Council)

Tento certifikát sa udeľuje správcom lesov obhospodarovaných udržateľným spôsobom (FSC Forest Management) alebo drevospracovateľským spoločnostiam, ktoré pre svoje produkty využívajú drevo s FSC certifikátom a zároveň podnikajú environmentálne, ekonomicky a sociálne zodpovedne (FSC Chain of Custody).

PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

PEFC je globálna organizácia zastrešujúca národné certifikačné systémy, ktoré sú vytvorené za účasti všetkých záujmových skupín a prispôsobené národným prioritám a podmienkam. Každý národný systém certifikácie lesov podlieha náročnému medzinárodnému hodnoteniu nezávislým posudzovateľom, ktorý preveruje súlad systému s požiadavkami PEFC, aby sa zabezpečila jednotnosť s medzinárodnými požiadavkami.

EU Flower (Ecolabel)

Táto značka je zárukou, že výrobný proces produktov na báze dreva spĺňa striktné kritériá využívania prírodných zdrojov, chemikálií, produkovania emisií do vzduchu a vody, spotreby energie a správy odpadu.

Zdroje: fsc.org, pefc.org, ec.europa.eu

Green Star SystemTM

Jedným zo spôsobov hodnotenia eko-zodpovedných papierov je Green Star SystemTM. Vyvinul ho popredný svetový distribútor papiera – spoločnosť Antalis, ktorého ambíciou je byť zeleným lídrom papierenského priemyslu.

Green Star SystemTM reflektuje komplexnosť ekologicky zodpovedného produktu a podáva informácie v zjednodušenej podobe pomocou hodnotiacej stupnice – čím viac má papier hviezdičiek, tým viac je eko-zodpovedný. Zákazník tak dostáva okamžitú informáciu o úrovni eko-zodpovednosti jednotlivých druhov papiera, bez nutnosti orientácie v množstve environmentálnych certifikátov.

Zdroj: Antalis

Spoločnosť Antalis zároveň poskytuje jednu z najrozsiahlejších ponúk ekologicky šetrných papierov, ktoré možno použiť pre všetky druhy tlačových a dokončovacích techník a ktoré spĺňajú veľmi prísne environmentálne normy. To umožňuje korporátnym zákazníkom ľahko integrovať využitie papiera do svojej CSR politiky pri zachovaní priaznivej ceny aj kvality.

.