Väčšina tovarov a služieb sa na Slovensku musí predávať s 20 % sadzbou DPH. Avšak existujú niektoré výnimky, pri ktorých môže byť nižšia. Dokonca aj medzi tlačovinami. A nejde pritom len o knihy. Na ktoré tlačoviny sa môže použiť 10 % sadzba DPH? Čo robiť, ak si nie ste istý, do ktorej kategórie produkt patrí?

V zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty sa za základnú sadzbu DPH považuje 20 %. Okrem nej poznáme aj tzv. zníženú sadzbu vo výške 10 %. Znamená to, že vybrané druhy tovarov a služieb je možné predávať aj s touto zníženou sadzbou DPH. Je zrejmé, že daňový zákon musí presne zadefinovať, na ktoré konkrétne tovary je možné uplatniť 10 % DPH a na ktoré už nie.

Prečo je pre podnikateľa výhodné uplatňovať si zníženú sadzbu DPH?

Odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá – nižšia DPH znamená nižšiu cenu pre konečného zákazníka. Ak je hodnota tlačovín (bez DPH) povedzme 100 eur, finálna cena pre zákazníka môže byť 120 eur v prípade 20 % DPH (t. j. 100 eur + 20 % DPH zo 100 eur = 120 eur). Alebo 110 eur v prípade 10 % DPH (čiže 100 eur + 10 % DPH zo 100 eur = 110 eur). Nižšia cena v dôsledku použitia zníženej sadzby DPH môže byť nakoniec jedným z rozhodujúcich faktorov, vďaka ktorému sa zákazník rozhodne pre kúpu daného produktu.

Tlačoviny s 10 % DPH – knihy, maľovanky, noviny (denníky)

Zákon o dani z pridanej hodnoty (č. 222/2004 Z. z.) vymedzil vo svojej prílohe č. 7 relatívne striktné hranice. Vychádza z colného sadzobníka, čo si možno predstaviť ako určitý siahodlhý zoznam všetkých možných tovarov – od strojov cez zvieratá až po chemikálie. Tento sadzobník sa využíva pri cezhraničnom pohybe tovaru a je dostupný napríklad na stránke Finančnej správy SR.

Jednotlivé tovary sú rozdelené do samostatných kategórií. V prípade tlačovín umožňuje daňový zákon uplatniť 10 % sadzbu DPH na tovary s číselným kódom sadzobníka 4901, 4902 10 00, 4903 00 00 a 4904 00 00. Ide o tieto skupiny tlačovín:

  • 4901 – Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačoviny (napr. slovníky a encyklopédie), tiež v jednotlivých listoch. Avšak v tejto kategórii je doplnená podmienka, že reklama a inzercia v týchto tlačovinách nesmie predstavovať jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu. Ide zrejme o najrozšírenejší okruh tlačovín, ktoré je možné predávať s 10 % sadzbou DPH.
  • 4902 10 00 – Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál, vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne. Ide teda v podstate iba o denníky. Aj tu je však ešte doplňujúca podmienka, že znížená sadzba DPH sa nesmie použiť v prípade novín, časopisov a periodík, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu, a taktiež v prípade novín, časopisov a periodík, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu. Typickým príkladom tejto kategórie sú teda celoštátne denníky, ktoré si bežne kúpite v novinovom stánku.
  • 4903 00 00 – Obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie, pre deti –táto kategória nemá žiadne doplňujúce obmedzenia. A ako typický príklad je možné uviesť maľovanky pre deti.
  • 4904 00 00 – Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované – podobne ako pri obrázkových knižkách a maľovankách, ani táto kategória nemá žiadne doplňujúce obmedzenia. V praxi ide o veľmi zriedkavú skupinu, v princípe je to tlač notových zápisov.

Ktoré tlačoviny nespadajú pod 10 % sadzbu DPH?

Keďže zákon o DPH jasne vymenúva skupiny tovarov v zmysle colného sadzobníka, znamená to zároveň, že všetky ostatné tlačivá mimo vyššie uvedených kategórií musia byť predávané s 20 % sadzbou DPH. Platí to najmä pre mapy, plány (kód položky 4905), glóbusy v knižnej forme (kód položky 4905 91 00), hracie karty (kód položky 9504 40 00), poštové známky, kolkové známky, poštové ceniny či cenné papiere (kód položky 4907). Spomínanú 10 % DPH nemožno uplatniť ani na poštové karty, pohľadnice či tlačené karty s pozdravmi (kód položky 4909), ďalej na kalendáre (kód položky 4910) a ani na reklamné a propagačné tlačoviny, obchodné katalógy (kód položky 4911 10), obrazy, ilustrácie či fotografie (kód položky 4911 91). Nakoľko časopisy a periodiká spadajú pod tú istú kategóriu ako noviny, platí pre nerovnaká podmienka – t. j. musia vychádzať najmenej štyrikrát týždenne. Táto podmienka v princípe vyraďuje zo zníženej sadzby DPH všetky časopisy a periodiká.

Čo robiť, ak si nie je podnikateľ istý, do ktorej kategórie produkt patrí?

V praxi, prirodzene, môžu nastať prípady, pri ktorých je zaradenie daného produktu do tej-ktorej kategórie otázne (napríklad, ak ide o knižný kalendár). V tomto prípade môže daná tlačovina spadať pod kategóriu 4901 – tlačené knihy alebo 4910 – kalendáre. V sporných prípadoch je najrozumnejšie navštíviť stránku ec.europa.eu.

Totiž, ak niektorý subjekt v rámci EÚ požiadal colný úrad o vydanie stanoviska, do ktorej kategórie patrí ním vyrábaný produkt, bola mu vydaná tzv. záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZIN). A súhrn všetkých vydaných ZIN je k dispozícii na vyššie uvedenom odkaze.

Ukážka: Prehliadanie ZIN. Zdroj: ec.europa.eu

Na tejto stránke je teda možné vyhľadať podľa kódu (nomenklatúry) kategóriu, ktorú požaduje podnikateľ overiť (ideálne je pre odstránenie jazykovej bariéry zvoliť si ako krajinu vydania ZIN Slovensko). Následne je možné pozrieť si niektoré z rozhodnutí (čiže podnikateľ uvidí, ktoré produkty boli záväzne zaradené do danej kategórie). Viaceré ZIN obsahujú aj fotografie výrobku. A na základe predchádzajúcich rozhodnutí podnikateľ dokáže ľahšie posúdiť, do ktorej kategórie jeho produkt patrí. A teda, či spĺňa prvý predpoklad pre to, aby mohol ponúkať svoje tlačoviny so zníženou sadzbou DPH.

Pochopiteľne, je možné aj požiadať colný úrad o vydanie ZIN pre konkrétny tovar (celý postup je popísaný napríklad na stránke Finančnej správy SR: Záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru). Avšak ide o časovo i finančne pomerne náročnú záležitosť.

Pár postrehov na záver

V drvivej väčšine prípadov sa znížená DPH na tlačoviny uplatňuje pri knihách. V takom prípade sa posudzuje prakticky iba skutočnosť, či reklama a inzercia nepresahujú viac než 50 % obsahu.

Nie je potrebné disponovať ISBN kódom, dokonca nie je nevyhnutné, aby mala kniha väzbu. Napríklad, ak je kniha súborom voľných listov (uložených v obale), stále spĺňa podmienky pre zaradenie do kategórie 4901 – tlačené knihy. Patria sem totiž aj knihy v jednotlivých listoch. Samozrejme, aj tieto musia spĺňať podmienku týkajúcu sa reklamy a inzercie.

Naopak, pri detských obrázkových knižkách alebo maľovankách nie je žiadna doplňujúca podmienka a 10 % sadzba DPH sa pri nich môže uplatniť za každých okolností.

.