Hodnota firmy môže byť nulová, ale aj pohybujúca sa v miliónových sumách. Vplýva na ňu množstvo faktorov, no v tomto článku bude reč predovšetkým o tých základných, ktoré sa najčastejšie spomínajú v odbornej literatúre. Všetky faktory je však potrebné vnímať aj vo vzájomných súvislostiach. Až po ich náležitom posúdení je možné určiť výslednú hodnotu podniku. Čo konkrétne vplýva na to, či je hodnota firmy vysoká alebo nízka?

Hodnota majetkových zložiek

Prvým zo základných faktorov je hodnota majetkových zložiek. Znamená to, že na výslednú hodnotu firmy majú, pochopiteľne, vplyv aj určité zložky majetku, ktorými podnik disponuje (resp. sú v jeho vlastníctve). Ako príklad je možné uviesť podnik, ktorého majetok tvoria lukratívne pozemky či budovy, má mnoho strojových zariadení alebo dopravných prostriedkov a rovnako aj finančných prostriedkov na účte. Hodnota takéhoto podniku bude určite vyššia ako hodnota porovnateľného podniku, ktorý nemá takmer žiadny majetok. Tento faktor je pomerne intuitívny.

Platí preto, že čím cennejší majetok (aktíva) podnik vlastní, tým je jeho hodnota vyššia. Teda aspoň do momentu, kým do ohodnotenia nevstúpia zvyšné činitele. Čiže ak chce podnikateľ dosiahnuť čo najvyššiu hodnotu svojej firmy, mal by v jej majetku mať cenné (lukratívne) zložky.

Zadlženosť podniku

A tým druhým základným faktorom je zadlženosť podniku. Ak na financovanie svojich aktivít využíva vo veľkej miere cudzie zdroje (bankové úvery, pôžičky od iných osôb, záväzky voči dodávateľom či zamestnancom), táto skutočnosť výrazne vplýva na jeho hodnotu. Tento vzťah je nepriamoúmerný. Ak má podnik veľa cudzích zdrojov, jeho hodnota je nízka. Ak má málo cudzích zdrojov, jeho hodnota rastie.

Cudzí zdroj (záväzok) totiž predstavuje určitú povinnosť podniku uhradiť veriteľovi konkrétnu sumu. Ak by investor kupoval firmu, ktorá banke dlhuje 100 000 eur, je zrejmé, že si pri výpočte výslednej hodnoty podniku odpočíta výšku takéhoto záväzku. Platí, že každý dlh znižuje hodnotu firmy. Takže v snahe túto hodnotu zvýšiť by sa podnikatelia mali usilovať o minimalizáciu firemných záväzkov.

Súčasná a budúca výnosnosť

Viac ako minulé výsledky zaujíma rozumného investora aktuálna finančná situácia podniku a vyhliadky na najbližšie obdobie. Pochopiteľne, historické výsledky je žiaduce poznať, pretože umožňujú verifikovať finančný plán podniku do budúcnosti. Povedzme, že dvaja podnikatelia v pláne tvrdia, že ich firmy dokážu ročne zarobiť 100 000 eur. Dôveryhodnejšie bude určite pôsobiť prvý podnikateľ, ak za posledné tri roky jeho podnik skutočne dokázal vygenerovať zisk okolo 100 000 eur – na rozdiel od druhého podnikateľa, ktorého firma v posledných rokoch dosahovala takmer nulový zisk.

Potenciál firmy generovať veľké finančné prostriedky je práve tým kľúčovým faktorom, ktorý rozhoduje o jej finálnej hodnote. Platí to predovšetkým pri výnosových metódach, ktoré sa primárne orientujú na očakávané výsledky vyplývajúce z finančného plánu podniku do budúcnosti. Netreba ani zdôrazňovať, že práve preto je finančný plán pod drobnohľadom každého skúseného investora. Snahou podnikateľa by teda malo byť, aby investora dokázal bez vážnejších pochybností presvedčiť o budúcej výnosnosti firmy.

Hodnota nemajetkových súčastí

Firmu netvoria iba položky, ktoré sa nachádzajú v jej účtovníctve (v súvahe). O postavení podniku na trhu často rozhodujú aj nemajetkové zložky, ktoré sú predovšetkým nehmotného charakteru. Ide napríklad o dobré meno firmy, jej komerčnú spôsobilosť, inovačnú aktivitu či know-how. Spoločne s kvalitou zamestnancov tieto zložky vytvárajú unikátny kokteil kľúčových faktorov úspechu, pomocou ktorých firma získava svoje miesto na trhu. Je zrejmé, že ak podnik tvoria aj niektoré z týchto nemajetkových súčastí, jeho hodnota bude vyššia. Predovšetkým v porovnaní s obdobným podnikom, ktorý žiadnou podobnou nemajetkovou súčasťou nedisponuje. Existujú zároveň spôsoby, prostredníctvom ktorých sa dokáže hodnota nehmotných aktív kvantifikovať a premietnuť do účtovných výkazov spoločnosti.

Budúce platobné práva a povinnosti

Tento faktor v niečom pripomína súčasnú a budúcu výnosnosť, ktorá bola charakterizovaná o niekoľko riadkov vyššie. Tiež totiž skúma, či existujú nejaké skutočnosti, ktoré môžu pre ohodnocovaný podnik znamenať, že v budúcnosti bude musieť niečo zaplatiť (takéto skutočnosti jeho hodnotu znižujú), alebo, že podnik v budúcnosti nejaké peňažné plnenie dostane (vtedy, naopak, hodnota podniku rastie). Asi najlepším príkladom je, ak bol podnik zapojený do prebiehajúceho súdneho sporu, a je veľmi pravdepodobné, že tento súdny spor prehrá a protistrane bude musieť zaplatiť určité plnenie. V takom prípade má táto skutočnosť negatívny vplyv na hodnotu podniku a investor si do nej premietne (odpočíta) aj predpokladanú sumu, o ktorú podnik príde.

Budúce platobné práva a povinnosti bývajú navonok často skryté, a aj preto investor pred vstupom do firmy uskutočňuje hĺbkový audit – tzv. due diligence. Práve jeho úlohou je identifikovať všetky dôležité skutočnosti, ktoré majú vplyv na fungovanie podniku a jeho hodnotu. Opäť by malo byť snahou podnikateľov, aby sa takéto skutočnosti (s negatívnym dopadom na hodnotu podniku) vyskytovali čo najmenej, a neznižovali tak hodnotu podniku v očiach investorov.

Hodnota firmy ovplyvnená zvyčajne viacerými faktormi

Popisované faktory je potrebné všímať si spoločne. Nie je možné zamerať sa iba na niektoré z nich. Niekedy totiž môže hodnotu podniku výrazne ovplyvňovať iba jeden zo spomínaných faktorov, avšak na druhej strane sa omnoho častejšie vyskytujú situácie, keď je výsledná hodnota firmy ovplyvnená viacerými faktormi, z ktorých niektoré môžu mať na výslednú hodnotu podniku aj protichodné dopady. Ako príklad je možné uviesť podnik s veľkým množstvom majetku aj dobrými finančnými vyhliadkami do budúcnosti, avšak jeho hodnota môže byť prekvapivo nízka, ak je priveľmi zadlžený.

Tento článok je druhou časťou trojdielneho seriálu Hodnota firmy. Ďalšie články zo seriálu:

.