Ak sú vám výrazy ako gramáž, opacita alebo dráha papiera známe, pravdepodobne už základné parametre papierov poznáte. Všetkým ostatným sú určené nasledujúce riadky, v ktorých si vysvetlíme, prečo nie je papier ako papier. Znalosť jednotlivých pojmov vám môže pomôcť pri rozhodovaní, aký zvoliť na konkrétnu tlačovinu.

Plošná hmotnosť

Jedným z najdôležitejších parametrov papiera je plošná hmotnosť, tiež označovaná ako gramáž. Udáva hmotnosť 1 metra štvorcového papiera v gramoch (g/m2). Gramáž má priamy vplyv na fyzikálne vlastnosti papiera aj kvalitu výslednej tlače. Čím je gramáž papiera vyššia, tým je pevnejší v ohybe a ťahu, zároveň i menej priesvitný. Papiere najnižšej gramáže (30 až 60 g/m2) sa využívajú napríklad na tlač novín a príbalových letákov, gramáže 70 – 90 sa využívajú na tlač direct mailov a kancelárskych tlačovín, 90 – 120 na prezentačné publikácie a vnútorné strany časopisov, 120 – 170 na knihy a publikácie, 170 – 250 sú vhodné pre výrobu obálok katalógov, resp. magazínov, alebo výrobu reprezentatívnych tlačovín. Papiere gramáže 250 a viac sú už označované ako kartóny a používajú sa napríklad na výrobu vizitiek, krabičiek, oznámení.

Hrúbka papiera

S plošnou hmotnosťou býva často spájaná hrúbka papiera. Zdá sa byť logické, že čím má papier vyššiu gramáž, tým vyššia je i jeho hrúbka. Vo väčšine prípadov to aj naozaj platí, výnimku tvoria napríklad papiere určené na tlač niektorých druhov kníh, u ktorých je žiaduce, aby publikácia pri menšom počte strán dosahovala väčšiu hrúbku, ale zároveň si zachovala nízku hmotnosť. Tieto papiere sa označujú ako volumenózne (volumen označuje pomer hrúbky papiera k jeho gramáži).

Opacita papiera

Použitie papiera nízkej gramáže na tlač časopisu môže zapríčiniť, že text presvitajúci z opačnej strany listov bude pôsobiť rušivo. Aby sme sa tomuto nežiaducemu javu vyhli, mali by sme venovať pozornosť hodnote opacita papiera (udáva sa v %). Opacita teda označuje stupeň priepustnosti svetla a spravidla býva priamoúmerná gramáži papiera.

Formát hárkov

Z pohľadu tlače je veľmi dôležitý formát hárkov. Formáty používané na Slovensku sú štandardizované podľa ISO 216. Rozlišujeme tri rôzne skupiny, a to „A“, „B“ a „C“. Každá označuje rad vychádzajúci zo základného formátu, napr. A0 (841 x 1189 mm), po ktorom nasledujú menšie formáty A1, A2, A3, A4, A5. Tieto vznikajú preložením dlhšej strany predchádzajúceho formátu na polovicu.

Dráha papiera

Pre následné knihárske spracovanie výtlačkov je dôležitým parametrom dráha papiera. Určuje ju smer vlákien v hárkoch – ak sú vlákna uložené rovnobežne s dlhšou stranou hárku, hovoríme o úzkej dráhe (označovanej skratkou SB), ak sú rovnobežné s kratšou stranou, ide o širokú dráhu (BB). Pri použití nesprávnej dráhy papiera môže dochádzať k jeho praskaniu v mieste ohybu a k iným tlačovým nedostatkom.

Belosť a jas papiera

Medzi najdôležitejšie vizuálne parametre papierov patria belosť a jas. Belosť sa najčastejšie udáva v hodnotách CIE. Hodnota CIE je založená na odraze svetla meranom v rámci celého spektra. Vyššiu belosť papiera dosahujú výrobcovia bielením vlákien, použitím plnidiel na báze oxidu vápenatého alebo pridávaním optických zjasňovačov. Úroveň belosti má vplyv na celkový vizuálny efekt tlače, prílišný kontrast však unavuje oči, a preto sa vysoko biele papiere používajú najmä na tlačoviny s nízkym podielom textu.

Zatiaľ čo belosť nám hovorí o odtieni papiera, hodnota jasu nám poskytuje informáciu o tom, do akej miery papier odráža svetlo všetkých vlnových dĺžok. Má vplyv na vnímanie farieb, a preto i správne nastavenie tlače.

Lesk a drsnosť papiera

Spomedzi povrchových charakteristík je potrebné spomenúť hlavne lesk a drsnosť. Oba tieto parametre ovplyvňujú výsledný efekt tlače a sú navzájom v nepriamej úmere. S nárastom lesku klesá drsnosť papiera a opačne. U nás je najčastejšie používanou metódou merania lesku metóda podľa Lehmanna, ktorá meria množstvo priameho svetla dopadajúceho na povrch v uhle 75 stupňov. Na meranie drsnosti papiera sa využívajú dve metódy, BEKK a BENDTSEN.

Široká škála papierov a ich rozdielne vlastnosti otvárajú priestor pre kreativitu a zaujímavé vizuálne riešenia rôznych tlačovín. Výberom toho správneho zabezpečíte nielen funkčnosť, ale aj atraktivitu všetkých papierových produktov, od firemných tlačovín cez propagačné materiály až po rôzne obaly. Hoci sa papier môže zdať ako menej podstatná časť tlačoviny, pravdou je, že do veľkej miery určuje jej ekonomickú efektivitu aj komunikačnú efektnosť.

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou ANTALIS.

.