PRINT MANAŽMENT je samostatný segment v polygrafii. Patria doň spoločnosti, ktoré pre svojich zákazníkov zabezpečujú výrobu komplexnej škály tlačovín, nevlastnia však pritom žiadne tlačiarenské technológie. Ich hlavným cieľom je poskytovať v celom spektre polygrafických produktov riešenia na mieru, ktoré vychádzajú vždy zo zákazníckych potrieb. O tomto rozvíjajúcom sa segmente v polygrafii sme sa porozprávali s podnikateľom, zakladateľom spoločnosti Polygrafické centrum, Ing. Radkom Bovanom.

V odvetví polygrafie pôsobíte už od roku 2007. Ako ste sa k tomu dostali?

Čo sa týka môjho pôsobenia priamo v polygrafickom odvetví, som v ňom od roku 2007, ale v podnikaní v príbuzných odvetviach – reklame, vydavateľstve – pôsobím už viac než 25 rokov. Moje začiatky siahajú ešte do vysokoškolských čias. Vtedy sme spoločne so starším bratom vytvorili v priebehu pár rokov firmu s celoslovenským pôsobením v oblasti vydávania rôznych reklamných materiálov a časopisov, ale aj so samostatnými divíziami pre oblasť tlače, reklamných predmetov a nákupu médií. Dovolím si povedať, že tieto začiatky boli pre mňa tým hlavným základom vnímania prioritného účelu podnikania a môjho pôsobenia v ňom v neskorších rokoch. Absolvovanie dnes možno až nepredstaviteľných tisícov oslovení neznámych ľudí a firiem so svojimi produktmi v priebehu prvých rokov podnikania, to boli skúsenosti na nezaplatenie. Výber a riadenie ľudí v mladom veku tiež nebolo jednoduché. Prešiel som mnohými zlyhaniami, či už vlastnými, alebo samotných ľudí vo firme. Ale presne to bola cesta, na ktorej som spoznával potreby jednotlivcov, ich zámery a v konečnom dôsledku aj účel, prečo vlastne sa niekto stáva zákazníkom firmy či jej spolupracovníkom. Postupne som viac spoznával aj polygrafický trh a práve otázky samotného účelu polygrafie a potrieb zákazníkov v tejto oblasti ma priviedli k myšlienke vytvorenia spoločnosti postavenej na princípoch komplexného print manažmentu.

Ing. Radko Bovan. Zdroj: Polygrafické centrum

Vaša spoločnosť sa stala priekopníkom tohto rozvíjajúceho sa segmentu. Prečo práve PRINT MANAŽMENT? Čo Vás na ňom oslovilo?

V začiatkoch som ani sám tento pojem ešte nevnímal, hlavným headlinom firmy sa stal inovatívny prístup k tlači. Pracoval som skôr s pojmami obchodná polygrafia či komplexná polygrafická produkcia. Až neskôr, keď moje osobné i firemné ciele začali byť viac zamerané aj na zahraničný obchod, som zistil, že v zahraničí (hlavne USA, ale aj UK) je viacero firiem, ktorých činnosť je veľmi podobná, a realizujú ju už pár rokov zastrešenú práve pod názvom print manažment. Začal som sa o to ešte viac zaujímať a uvedomil som si, že princíp tohto segmentu je zaujímavý nielen pre samotných zákazníkov, ktorí potrebujú poradiť a zároveň vytlačiť širokú škálu svojich materiálov, ale vôbec pre celú našu spoločnosť z pohľadu eliminovania nadprodukcie výroby. V regióne strednej Európy môže dokonca tento segment, ak dodrží svoj základný princíp, vo veľkej miere pomôcť aj zlepšiť vzťahy medzi partnermi z celého odvetvia a sprehľadniť princíp členenia polygrafického trhu, ktorý je v súčasnosti dosť neprehľadný.

Ako teda vidíte jeho štandardizáciu a začlenenie do polygrafického sektora? Kde presne je jeho miesto?

Toto je určite veľmi dôležité. Odvetvie polygrafie je totiž veľmi rozsiahle z pohľadu svojej šírky a zároveň skutočne špecifické. Ako žiadne odvetvie, ani ono nemôže fungovať oddelene od ostatných oblastí, s ktorými je priamo či nepriamo previazané. Preto sem patria nielen priami výrobcovia s rôznymi technológiami (tlačiarne, knihárne), dodávatelia zariadení a rôznych materiálov pre tlač, ale aj ďalšie firmy, ktoré sú rovnako potrebnými článkami celého procesu zhotovenia polygrafickej zákazky.

Ide o dodávateľov logistických i distribučných služieb spojených so šírením tlačovín, ako aj firmy realizujúce prípravu podkladov do výroby. Sú to prevažne grafici, ale aj fotografi, ilustrátori, editori či prekladatelia. Dôležitými subjektami v tomto reťazci sú, samozrejme, reklamné agentúry a vydavateľstvá, ktoré plnia funkciu priameho kontaktu so zákazníkom, pričom pre nich vytvárajú, resp. zabezpečujú produkty v zmysle svojich hlavných činností.

Základné členenie polygrafického trhu

Začlenenie print manažmentu do tohto odvetvia je teda už navonok zrejmé. Má byť tým článkom, ktorý spája prioritné potreby a účel rôznych zákazníkov s aktuálnymi možnosťami polygrafickej výroby a naviazaných prídavných služieb. Úlohou tohto segmentu má byť poradiť, optimálne navrhnúť a zabezpečiť celú realizáciu prostredníctvom siete širokej škály rôznorodých dodávateľov.

Ak by ste mali predsa niečo zdôrazniť, čo hlavné podľa Vás na trh prináša print manažment spoločnosť a čo je jej produktom?

Print manažment spoločnosť predovšetkým vníma polygrafiu v širších súvislostiach. Stojí v strede polygrafického trhu. Jeho dodávateľmi sú prioritne priami výrobcovia a priami poskytovatelia logistických či iných doplnkových služieb. Know-how takejto spoločnosti spočíva prioritne v znalosti trhu a rôznych možnostiach riešenia výroby či použitia jednotlivých materiálov. Jej princíp fungovania a vzťahy s rôznymi odborníkmi a špecialistami umožňujú aj efektívnu edukáciu zákazníkov pre vhodné riešenia ich tlačovín.

Skrátka, segment print manažment má celkovo veľký priestor byť silno zákaznícky zameraný bez potreby uprednostňovania konkrétnej technológie. Podmienkou skutočnej print manažment spoločnosti však musí byť nevlastnenie žiadnej vlastnej technológie (tlačiarne), ktorá by bola uprednostňovaná pri realizácii pre klienta.

Čo sa týka produktu print manažment spoločnosti, sú to vždy riešenia na mieru, ktoré sa prispôsobujú účelu a potrebám produktu. Pracuje sa s optimalizáciou klasického pomeru kvalita – termín – cena, vždy podľa priorít klienta. Pridanou hodnotou je flexibilita a doplnkové služby, ktoré podľa kvality print manažment spoločnosti môžu siahať aj do oblastí, ako sú financovanie či marketing predaja vybraných tlačiarenských produktov.

Ing. Radko Bovan. Zdroj: Polygrafické centrum

V súčasnosti sú na trhu aj mnohé firmy, ktoré zabezpečujú tlač pre svojich klientov, hoci nie sú priamymi výrobcami. Ako teda rozlíšiť, či je firma print manažment spoločnosťou, alebo len bežným obchodným sprostredkovateľom, resp. reklamnou produkčnou spoločnosťou?

Áno, je to tak. Dnes mnoho firiem zabezpečuje tlač pre svojich klientov, pričom zákazníci častokrát ani nevnímajú rozdiely medzi nimi. Je to presne z dôvodu, že segment print manažmentu tu doposiaľ nebol bližšie definovaný, a zákazníci teda nemali ani možnosť porovnávať. V skutočnosti je však rozdiel výraznejší hlavne v úvodnej analýze potrieb, poradenstve, optimalizácii výroby i celkovo v škále inšpirácií, ktoré print manažment spoločnosť dokáže klientovi poskytnúť. Doplnkové služby zvyknú byť tiež širšie v rámci komplexného print manažmentu.

A ako je to s tlačiarňami, ktoré pre klientov realizujú výrobu tlačovín, a pritom ich nevyrábajú u seba?

Toto je trochu skrytý postup riešenia výroby tlačovín pred klientmi. Dnes bežný klient až tak nerozlišuje technológie výroby, a preto ak sa niekto prezentuje ako tlačiareň, vníma ho ako výrobcu rôznych tlačovín, ktoré dopytuje. V mnohých prípadoch to tak však nie je. Je to dôsledok dvoch vecí. Na jednej strane obava tlačiarne, že ak klient zistí, že sa zákazka u nich nevyrába, tak odíde, a na druhej strane stále slabá znalosť klientov o segmente print manažmentu a jeho možnostiach. Pokiaľ sa aj v rámci tlačiarne poskytujú doplnkové služby print manažmentu, je to OK, ale tlačiareň potrebuje jasne komunikovať, že sú to služby realizované cez iných partnerov. Sama osebe bude však vždy prioritne výrobcom produktov na svojich technológiách. Nemôže byť zároveň aj komplexnou print manažment spoločnosťou, nakoľko vlastníctvom technológií by vznikol stret záujmov dvoch rôznych segmentov.

Čo by teda mala spĺňať firma s označením print manažment spoločnosť?

Mala by byť jasne ukotvená v polygrafickom odvetví s komplexnou škálou poskytovaných produktov v rámci vybudovanej širokej siete priamych výrobcov. Tím by mali tvoriť predovšetkým print manažéri s polygrafickými znalosťami, resp. skúsenosťami, ktorí s klientmi komunikujú vždy najskôr účel produktu, jeho celkové potreby, a až následne pripravujú riešenia na mieru. Spolupracovať pri tvorbe riešení by mali s tímom produkčných manažérov, resp. špecializovaných produkčných poradcov (interných či externých).

Špecifikum print manažment spoločnosti má byť aj dôraz na inšpirácie v polygrafických špecialitách a už spomínaná edukácia klientov o možnostiach výroby či o vybraných používaných materiáloch. Print manažment spoločnosť nie je sprostredkovateľom. Pre klienta realizuje zákazky vždy pod svojím menom na vlastný účet a je plne zodpovedná za všetky realizované dodávky klientom prostredníctvom svojich partnerov.

Pripisujete niečomu pri rozvoji tohto segmentu extra dôležitosť?

Pri rozvoji tohto segmentu je veľmi dôležité maximálne dodržiavanie fair-play biznisu v komunikácii so všetkými partnermi a plnenie si svojich záväzkov. Len tak môže byť tento segment prínosom pre všetky zainteresované strany.

A ako je to s rýchlosťou, resp. flexibilitou v konaní zo strany print manažment spoločností?

Flexibilita je jeden z hlavných znakov print manažment spoločnosti, preto býva štandardne výhodou – hlavne v sezónnych obdobiach, keď sú kapacity vo výrobe obsadenejšie. Samozrejme, každú spoločnosť tvoria ľudia, systém nastavených procesov a vôbec celá interná kultúra. Podľa ich kvality je potom možné rozlišovať, akú kvalitu má tá-ktorá spoločnosť, t. j. ako rýchlo a flexibilne vie reagovať.

Môže print manažment spoločnosť priamo konkurovať aj cenám od tlačiarne?

Určite a v mnohých prípadoch to tak aj je, pretože ak je pre klienta priorita cena, v rámci print manažment spoločnosti sa na ňu pri tvorbe riešení kladie vysoký dôraz. Súvisí to však vždy s kvalitou danej spoločnosti, tzn. akú má vytvorenú dodávateľskú sieť, akým kvalitným profesionálnym tímom disponuje a, samozrejme, aký má celkový objem zákaziek, ktoré realizuje. V každom prípade to však nikdy nie je len o cene – tých faktorov pre realizáciu zákaziek je viac. Splnený účel klienta je pre skutočného print manažéra určite dôležitejší ako najnižšia cena.

Pre akých klientov je z Vášho pohľadu print manažment spoločnosť vhodným dodávateľským partnerom?

Ide o širokú škálu klientov. Určite je zaujímavá pre firmy, ktoré rozbiehajú nové projekty a ich súčasťou sú rôzne tlačoviny. Tie, podľa mojich skúseností, potrebujú čo najviac poradiť. No rovnako zaujímavá je pre vydavateľstvá, kde sú kvalitne a efektívne vyrobené tlačoviny prioritné pre celkový úspech klienta. V poslednom období aj rast self-publisherov zvyšuje potrebu poradenstva a prídavných doplnkových služieb a to je práve parketa pre print manažment spoločnosti.

Špeciálnu skupinu klientov pre print manažment spoločnosti tvoria reklamné agentúry a grafické štúdiá, ktoré vítajú kreatívne inšpirácie a hlavne širokú škálu rôznych špecialít, ktoré je možné flexibilne vyrobiť. Vo svete je tiež bežné, že aj samotné tlačiarne sú klientmi print manažment spoločností, nakoľko cez nich vedia flexibilne zabezpečiť požiadavky klientov, ktoré nedokážu pokryť svojimi technológiami. Vo všeobecnosti však každá firma, ktorá potrebuje riešenie na mieru, resp. zastrešenie širokej škály tlačovín pod jednu strechu, môže získať v kvalitnej print manažment spoločnosti vhodného dodávateľského partnera.

Aké sú podľa Vás výzvy print manažmentu do budúcna?

Ako som spomínal, print manažment je vlastne takým spojivom medzi rôznymi partnermi polygrafického trhu. Základnou výzvou je teda vytvárať maximálne transparentné vzťahy v rámci polygrafického odvetvia, postavené na vzájomnej dôvere a korektných partnerstvách. Celú polygrafiu by mohol tento segment posunúť viac k zákazníckej orientácii na účel jednotlivých tlačiarenských produktov, nielen na ich samotnú výrobu. Mohol by dopomôcť aj k celkovej osvete dôležitosti polygrafického sektora, hlavne v súvislosti s narastajúcim online prostredím. Základom tohto sú podľa môjho názoru už spomínané korektné partnerstvá naprieč odvetvím, nehľadiac na to, či ide o konkurenciu, dodávateľa či klienta.

Redakcia PrinTTalk ďakuje za rozhovor.

.