Ste knižný, printový či internetový vydavateľ alebo plánujete vydať svoje dielo na vlastné náklady? Chcete sa ako firma prezentovať na sociálnych sieťach? Jazykovú správnosť, štylistickú zrozumiteľnosť textov a komunikáciu s čitateľmi neriešte vo svojej réžii. Spolupracujte s jazykovým korektorom a editorom. Oplatí sa vám to.

Čitateľa chyby odradia

Ak chcete, aby bol váš text bez chýb a prilákal čo najviac záujemcov, prípadne potenciálnych klientov, nechajte jazykovú a štylistickú korektúru na profesionálov. Drobné preklepy v knižnom románe, časopiseckom článku či v internetovom texte sú čitatelia ochotní prehliadnuť. Časté a vážne chyby však predstavujú problém. Mnohí ľudia text nedočítajú pre zlý pravopis, nesprávnu gramatiku, krkolomnú štylistiku či ťažkopádny preklad. Odsunú ho nabok, pretože ich vyrušuje alebo ho považujú za neseriózny. Ani reklama na sociálnej sieti či firemná internetová stránka nie je len o dokonalom grafickom zalomení či o atraktívnych obrázkoch. Zadávateľa reprezentuje najmä text. Pri tvorbe obsahu hrá dôležitú úlohu komunikácia s čitateľom.

Lenže v praxi sa stáva, že jednotlivci a firmy v rámci online aj offline komunikácie uverejňujú texty nielen s preklepmi, ale aj s gramatickými chybami a štylistickými nedostatkami. Majú pocit, že texty, ktoré publikujú v tlači alebo editujú v online priestore, si ustriehnu sami. No šetria na nesprávnom mieste.

Upravený text je kvalitný a profesionálny

Jazykový korektor alebo redaktor zabezpečí správnosť, plynulosť a prirodzenosť textov. „Neraz sa stáva, že klient sa rozhodne riešiť komunikáciu – napríklad na sociálnych sieťach – pod vlastnou taktovkou. Potom sa v príspevkoch objavujú nielen preklepy a gramatické chyby, ale niekedy až komicky znejúce preklady. Vďaka jazykovému korektorovi je možné vyhnúť sa im a zabrániť negatívnej spätnej väzbe,“ vysvetľuje Andrea z marketingovej agentúry a dodáva, že z toho istého dôvodu je dôležitá aj spolupráca klienta s editorom.

„Editor overí použité informácie, rukopis znovu skontroluje a dá mu formu podľa požiadaviek redakcie alebo klienta. Postará sa nielen o to, aby bol výsledný text zrozumiteľný a plynulý, ale prispôsobí aj komunikačný tón, ktorý by mal korešpondovať s danou značkou.“

Základom je gramatická a štylistická korektúra

Gramatická korektúra zahŕňa kontrolu preklepov a opravu gramatických chýb – interpunkčných znamienok, tvrdého a mäkkého i, mäkčeňov, dĺžňov, priamej reči, veľkých a malých písmen, ako aj kontrolu rozdeľovania slov na konci riadka a elimináciu nadbytočných medzier a výrazov známych ako slovná vata. „Jazykový korektor však do rukopisu prehnane nezasahuje. Nemení jeho rozsah a obsah ani celkové vyznenie, nerieši odseky, neodstraňuje slová ani vety, nič nedopĺňa,“ upozorňuje redaktorka Petra.

Štylistická korektúra – redigovanie – predstavuje vyššiu, kreatívnejšiu úroveň jazykovej úpravy. Okrem gramatických chýb sa upravuje aj štylistika rukopisu. „Redaktor sa zameriava na výber vhodných slov a synoným, na stavbu viet a ich dĺžku, na správny slovosled, ako aj na kontextovú nadväznosť, logickú postupnosť, plynulosť a gradáciu deja. Text rozčleňuje na odseky, navrhuje nadpisy, podnadpisy, perexy, prípadne popisky pod fotografie. Jeho úlohou je pretvoriť rukopis do podoby, ktorá bude zrozumiteľná a pútavá pre danú cieľovú skupinu. Výsledný text môže byť dlhší alebo kratší ako pôvodný, je však kvalitný a pôsobí profesionálne.“

V čom tkvie práca editora

Do hry vstupuje v mnohých prípadoch aj editor. Jeho práca sa sčasti prekrýva s úlohou redaktora a sčasti s prácou šéfredaktora. Pojem editovanie je v slovenčine mnohoznačný – závisí od konkrétneho knižného, printového či online vydavateľstva alebo redakcie, čo od editora vyžaduje.

„Vo všeobecnosti možno povedať, že editor podrobnejšie rediguje text, navrhuje presun alebo odstránenie textu či kapitoly, sleduje časovú os a dejové súvislosti, kontroluje logickú stránku rukopisu, navrhuje a mení titulky, medzititulky, perexy, odseky, sled kapitol, výber. Spracúva fotografie a videá k internetovým článkom. Zameriava sa na detailnejšie overovanie použitých faktov a informácií. Samozrejme, do textu zasahuje len so súhlasom autora alebo objednávateľa obsahu. Zároveň navrhuje a vyberá nové témy a komunikuje s publikom cez sociálne siete,“ objasňuje Petra. Po grafickom zalomení odborník text znova skontroluje, najčastejšie vo formáte PDF. Až potom finálny produkt putuje do tlače, prípadne sa edituje v online priestore.

Čiarka mení nielen vetu, ale aj dejiny

Korektori, redaktori a editori sú profesionáli, ktorí sa vedia popasovať s mnohými úskaliami slovenského pravopisu, gramatiky a štylistiky. Slovenčina je krásny, ale náročný, prevažne flektívny jazyk. Laicky povedané, „ohýba“, čo sa dá. Časovanie a skloňovanie je dosť zložité a komplikuje ho veľa výnimiek. Často treba riešiť aj iné pálčivé problémy, napríklad nejednotné prechyľovanie ženských mien, použitie skrížených väzieb, nesprávnu stavbu viet, nekritické preberanie módnych slov, fráz, ale aj vetnej stavby z iných jazykov, výber neprimeranej lexiky či štýlu.

Jeden príklad za všetky – čiarky. Používateľom slovenčiny, najmä tým mladším, „odchovaným“ na esemeskách a četoch, sa možno zdá, že ich nepotrebujú a zbytočne im otravujú život. Čiarky medzi slovami a súvetiami síce môžu pôsobiť banálne, no niekedy nemenia len význam vety, ale aj dejiny. Svedčí o tom pár známych príkladov z histórie, ktoré dokazujú, ako osudy ľudí poznačila práve na prvý pohľad bezvýznamná čiarka. Asi najznámejšia je legenda o panovníkovi, ktorý namiesto výroku „Omilostiť, nie obesiť!“ napísal „Omilostiť nie, obesiť!“, a tým previnilca odsúdil na smrť.

Seriózni vydavatelia, samovydavatelia a firmy, ktoré sa chcú prezentovať (nielen) v médiách, si uvedomujú tieto úskalia práce s textami, ako aj dôležitosť toho, aby sa k čitateľom dostávali bezchybné. Preto si najímajú profesionálov. Ak ste teda doteraz texty redigovali vo vlastnej réžii, určite by ste mali zvážiť aj túto možnosť.

Nespoliehajte sa na vlastné vedomosti

Píšete literárny, populárno-náučný či odborný text, novinový, časopisecký alebo internetový článok, prípadne blog? Nech už je to čokoľvek, hoci aj texty do katalógov či návody k produktom, ak si myslíte, že ustrážite gramatickú, štylistickú a obsahovú stránku svojho výtvoru, mýlite sa. Nájsť každú chybu vo vlastnom rukopise alebo tiež v prvej či druhej korektúre je takmer nemožné, i keď ovládate pravidlá slovenského jazyka dobre. Napriek tomu, že si text po sebe poctivo prečítate niekoľkokrát, nemáte šancu všimnúť si všetky prehrešky.

A je to v poriadku – nikto nie je dokonalý. Opravovať vlastný text je niekedy priam sizyfovská práca, pretože váš mozog má v sebe zabudovanú automatickú sebakontrolu a stereotypné postupy. Tie vám nedovolia získať od rukopisu odstup a správne ho zredigovať. Na kontrolu a formálne aj obsahové opravy preto radšej využite služby odborníkov. Štyri oči sú štyri oči. Postaráte sa tak o to, aby váš text išiel do tlače alebo do internetového priestoru čistý, teda bol:

  • bez preklepov, gramatických, štylistických a významových chýb,
  • plynulý, dynamický, zrozumiteľný,
  • príťažlivý pre cieľovú skupinu adresátov.

Pokiaľ ste presvedčení, že vaše texty sú úplne v poriadku, skúste dať aspoň jeden-dva len tak „pre zaujímavosť“ skontrolovať odborníkovi. Je vysoko pravdepodobné, že z výsledku korektúry budete veľmi prekvapení.

7 rád na záver, ktoré vám pomôžu pri práci s textom:

  1. Napíšte si zoznam problematických slov, slovných spojení a vetných väzieb a doplňte si k nim správne ekvivalenty. Naštudujte si gramatické pravidlá, písanie čiarok, priamej reči, vlastných mien a zemepisných názvov. Nespoliehajte sa na automatizovanú kontrolu v textových editoroch a na počítačové prekladače. Využívajte online jazykové poradne, výkladové, pravopisné, synonymické, prekladové slovníky a slovníky cudzích slov, ktoré ponúkajú špecializované internetové portály a Jazykovedný ústav SAV.
  2. Napísaný text (odsek či kapitolu) si prečítajte nahlas. Ak v ňom niečo škrípe, určite to budete počuť.
  3. Zmeňte veľkosť alebo druh písma. V rukopise potom ľahšie objavíte chyby.
  4. Skúste si rukopis prečítať odzadu dopredu. Nie vetu po vete, ale napríklad odsek po odseku alebo kapitolu po kapitole. Takto sa budete menej sústrediť na obsah a viac na formálnu stránku.
  5. Mnohým autorom a redaktorom pomáha, keď si na záver rukopis vytlačia a korektúry robia „na papieri“ alebo si text prečítajú s časovým odstupom.
  6. Nespoliehajte sa na to, že vás zachránia pekné fotografie, ilustrácie či profesionálne grafické zalomenie. Pre väčšinu čitateľov je prvoradý text – jeho obsah a forma.
  7. Ak nie ste profesionálny používateľ jazyka, čiže novinár, prekladateľ alebo učiteľ, absolvujte kurz tvorivého písania. Samozrejme, najdôležitejší je váš talent.
.